Ohtlike veoste klassid 2017-10-19T11:09:21+03:00

Ohtlike veoste klassid

Klass 1

Lõhkeained, mis oma omaduste poolest võivad plahvatada või tekitada plahvatusliku tulekahju ning samuti seadmed, mis sisaldavad lõhkeaineid ja lõhkevahendeid, mis on ettenähtud pürotehnilise efekti tootmiseks.

Klass 2

Surugaasid, gaasid, mis on vedeldatud jahutamise teel või lahustatud rõhu mõjul, mis vastavad kasvõi ühele järgnevatest nõuetest.

Klass 3

Kergesti süttivad vedelikud, vedeliku segud ning samuti vedelikud, mis sisaldavad tahkeid aineid lahustes või suspensioonides, mis eraldavad kergestisüttivaid aure, mille süttimistemperatuur suletud tiiglis on 6°C ning sellest madalam.

Klass 4

Kergestisüttivad ained ja materjalid (peale nende, mis on klassifitseeritud, kui lõhkeained), mis on võimelised kergesti süttima transpordi ajal süttimise välisteguritest, nagu hõõrdumine, niiskuse imbumine, omavoliline keemiline muundumine ning samuti soojenemine.

Klass 5

Oksüdeeruvad ained ja orgaanilised peroksiidid, mis on võimelised kergesti eraldama hapnikku, toetama põlemisprotsessi ning samuti võivad vastavates tingimustes või segus teiste ainetega süttimise või plahvatuse.

Klass 6

Mürgised ja nakkuslikud ained, mis on võimelised esile kutsuma surma, mürgituse või haiguse organismi sattumisel, kokkupuutel naha või limaskestaga.

Klass 7

Radioaktiivsed ained, eriaktiivsusega üle 70 kBk/kg (2 nKi/g).

Klass 8

Sööbivad ja korrosioonilised ained, mis tekitavad naha, silmade limaskestade ja hingamisteede kahjustusi, samuti metallide korrosiooni ja transpordivahendite, konstruktsioonide või veoste kahjustusi. Samuti võivad need ained tekitada tulekahju orgaaniliste materjalide või mõningate keemiliste ainete koosmõjul

Klass 9

Transportimisel, suhteliselt madala ohtlikkuse tasemega ained, mis ei kuulu ühtegi eelnimetatud klassi, kuid mis nõuavad teatud eeskirjade järgimist nende transpordil ja ladustamisel.